###
1948-1955 A sztálinizmus romániai időszaka

A Román Kommunista Párt (RKP, időközben Román Munkáspártra, RMP-re változtatva nevét) hozzálátott az ország szocialista átalakításához (államosítás, oktatási reform, a politikai pártok és a még létező civil szektor felszámolása). Ebben az időszakban nyílt terror alkalmazásával a társadalmi szerkezet teljes átalakítását kísérelték meg.

Az RMP magyarságpolitikáját meghatározó lépés az 1952-ben, szovjet utasításra és minta alapján létrehozott Magyar Autonóm Tartomány (MAT), amely nagyjából Székelyföld területét jelentette. Ugyanakkor a térségen kívül eső tartományokban elkezdődött az előző korszak vívmányainak visszaszorítása, főként az oktatás terén. 

 

 
###
1948

1948-tól a sajtóban és hivatalos dokumentumokban a „nemzeti kisebbségek” helyett az „együtt élő nemzetiségek” (naționalități conlocuitoare) fogalom honosodott meg. Ugyanakkor az 1948-as alkotmány 177-es, augusztusban megjelenő rendelete, az ún. „kultusztörvény” első cikkelyében biztosítja a „vallásszabadságot,” a valóságban azonban korlátozza ezt. A törvény elsősorban a történelmi egyházak elleni retorzió volt, ugyanis a rendelet felszámolta és állami hatáskörbe vonta az oktatási intézményeket, továbbá kimondta, hogy hivatalosan egyik felekezet sem tarthat fenn kapcsolatokat külföldi felekezetekkel, intézményekkel, személyekkel, pásztorlevelet és körlevelet pedig csak a vallásügyi miniszter engedélyével lehetséges közölni. Ugyan a rendelet 14 felekezetet ismert el, ezáltal a bevett vallások mellett egyenjogúsított neoprotestáns felekezeteket is, azonban ezekre különösen veszélyforrásként tekintett nyugati kapcsolataik miatt, a titkosrendőrség pedig fokozott állambiztonsági kérdésként kezelte a „szektákat” és tulajdonképpen az összes felekezetet. (A rendelet felszámolásáról szóló igényről lásd: 1990. január 22.)

Képek Tedd hozzá
 
 
###
1948. augusztus 3.

A 175. sz. tanügyi reformtörvény államosította az egyházi iskolákat: összesen 468 római katolikus, 531 református, 266 evangélikus és 35 unitárius iskolát. A törvény szerint már első osztálytól kötelező volt a román nyelv tanulása. A kötelező elemi iskola hétosztályos, a gimnázium csak V-VII. osztály, a középiskola (szovjet mintára) VIII-XI. osztály. Ezeknek az iskoláknak nagy része ekkor még magyar oktatási intézet maradt. Ugyanekkor megszüntették a pár évig működő magyar tanfelügyelőségeket, a kisebbségügyi minisztériumot, és a csángók körében korlátozták a magyar tannyelvű oktatást. A tanügyi reform következtében mind a kolozsvári Victor Babeş Tudományegyetem, mind a Bolyai Tudományegyetem szerkezete lényegesen átalakult. Így az Orvostudományi Karokat teljesen és visszavonhatatlanul leválasztották az egyetemekről, és önálló intézményekké szervezték át (a magyar tannyelvű Marosvásárhelyre költözött Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet néven). Ehhez hasonlóan 1948 őszétől megalakultak a Dialektikus és történelmi materializmus, a Marxizmus-leninizmus alapjai és a Politikai gazdaságtan tanszékek. A tanítás tartalmát a kommunista propagandára, illetve a sztálinizmusra jellemző diskurzusok uralták, a tanári kart megtizedelték a politikai tisztogatások, a felvételiken a kommunizmusra jellemző politikai kritériumokat vezettek be

Képek Tedd hozzá
 
 
###
1948. december 10-12.

Kolozsváron ülésezett a Magyar Népi Szövetség IV. (egyben utolsó) kongresszusa, melyen elfogadták az új szervezeti szabályzatot és egy névtelen brosúrát adtak ki a tervgazdaság teljesítéséről. A szervezet ezt követően érdemi eredményeket nem tudott elérni, igazából a központi pártcélok magyar közvetítőjeként létezett, és vezetői javarésze már börtönben ült. 1953-ban az RKP utasítására az MNSZ (ahogy minden egyéb kulturális, közhasznú szervezet, például az Erdélyi Múzeum-Egyesület, Erdélyi Magyar Közművelődési Egylet, a Zsidó Demokratikus Komité stb.) „feloszlatta magát”.

Képek Tedd hozzá
 
 
###
1949

1949-ben főigazgatósági rangra emelték a korábban szovjet mintára létrehozott, a Művészet- és Tájékoztatásügyi Minisztérium keretében felállított Sajtóigazgatóságot (Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor). Ez volt köznyelven a „cenzúra” hivatal, amely megjelenés előtti és utáni ellenőrzést is alkalmazott, bár az utólagos cenzúrát elsősorban a felelős pártosztályokon gyakorolták, és ezen a vonalon mérték a szankciókat is a szerkesztőségekre, kiadókra. Fennállása alatt működése a következőképpen zajlott: a Párt rendelkezett a cenzúra normáiról, míg a névlegesen állami szervként működő központi Sajtófőigazgatóság helyi szervezetei által ellenőrizte ezek gyakorlatba ültetését. A sajtóigazgatóságot 1977-ben számolták fel, bejelentve a „cenzúra megszűnését”. Lásd: 1977. július 1.

Képek Tedd hozzá
 
 
###
1949. március 3-5.

A Román Munkáspárt Központi Bizottsága plenáris ülésén meghirdette a kollektivizálás beindítását és a kulákok elleni megszorító intézkedéseket. Ugyanekkor zajlott a nagybirtokos, arisztokrata családok „relokalizációja”, valamint javaik elkobzása.

Képek Tedd hozzá
 
 
###
1949. június 4.

Csíksomlyón megtartották a korszak utolsó hagyományos szokásrend szerinti búcsúját, melyet hosszú szünet követett a rendszerváltásig. A hagyományosan százezres tömeget vonzó zarándoklat és búcsúesemény korábban is nagy népszerűségnek örvendett. A gyimesi hívek fehér lovat ajándékoztak Márton Áronnak, ezzel jelent meg a búcsún. Az 1946-os búcsúkor a következőket mondta: „Kicsiny nép vagyunk, de kicsinységünk ellenére is tartós békére vágyakozunk és az új rend felépítésére készülő népek családjának hasznos tagjai kívánunk lenni. A múltkori békeszerzésnél az önrendelkezés jogán számos népnek tették lehetővé, hogy fajtestvéreivel együtt és egy államban éljen; tőlünk akkor ezt a jogot megtagadták. Igazságunk tudatában és a változatlan természeti és isteni törvények alapján kérjük azokat, akiknek fölöttünk hatalma van - minden hatalom onnan felülről adatott! - ne feszítsék népünket egy újabb ítélettel a régi keresztre.” Ugyanakkor kínosan ügyelt, hogy az esemény nehogy nyílt politikai tüntetéssé váljon: „Aggódtak a hatóságok, hogy nyílt politikai tüntetések lesznek. De ti imádkozni jöttetek ide, és én épültem azon példás fegyelmen, amelyet útközben tanúsítottatok. Ugyanilyen fegyelmezetten térjetek vissza.” Hasonlóan kifejező és markáns gondolatokat tartalmazott az 1949-es, utolsó búcsúkor elmondott beszéde is: „Tavaly óta nehéz és veszedelmes körülmények közé kerültünk. Nincs más, ki védelmet adjon, csak az Isten. Ő mindenkor és mindenki ellen megvéd. Azok, akik halottaknak hittek, és a mi temetésünkre jöttek, az ellenkezőjéről győződhettek meg. Túlerővel, aránytalan erővel állunk szemben, ostromlott vár vagyunk, de van, aki megvédelmezzen.” A búcsút követően összehívta a csíki papságot, hogy megbeszélje velük az állam által követelt új Statútum kérdését. Kijelentette, hogy ha a hatóságok olyat követelnek tőle, ami hitével és az egyház érdekeivel ellenkezik, abba nem egyezik bele.
Beszédek forrása: 
https://martonaronmuzeum.ro/hu/documents/marton-aron-beszedei#1946 
https://ersekseg.ro/hu/node/3352

Képek Tedd hozzá
 
 
###
1950

1950-ben átszervezték a felsőfokú zenei oktatást: a kolozsvári román, valamint a magyar Művészeti Intézet zenei fakultását összevonták, és Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskola (Conservatorul de Muzică Gheorghe Dima) néven kezdte meg működését a Mátyás utcai Bocskai házban, dr. Eisikovits Miksa igazgatása alatt. A Főiskola 1959-ben új épületet kapott (Király, ma Brătianu utca 25). Ugyancsak 1950 novemberében összevonták a román és magyar képzőművészeti oktatást is: létrejött a Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet, Aurel Ciupet nevezték ki rektornak.

Képek Tedd hozzá
 
 
###
1952

1952-ben megalakult a Magyar Autonóm Tartomány. A „tartalmában szocialista, formájában magyar” MAT a nevével ellentétben nem rendelkezett semmiféle autonómiával, kulturális szempontból és a nyelvhasználat terén viszont számos lehetőséget biztosított a térség magyar lakosságának.

Képek Tedd hozzá
 
Cookie