Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

1. Az Adatkezelők neve és elérhetősége

1.1 A jelen adatkezelés vonatkozásában az 
Adatkezelő: Eurotrans Alapítvány
Székhelye: Aron Densușianu utca 6/A. szám, Kolozsvár, Kolozs megye, Románia
E-mail címe: [email protected]

mint Adatkezelő, (a továbbiakban, mint Adatkezelő), kezelik az Ön személyes adatait. Ön, mint az adatkezelés kapcsán azonosított vagy azonosítható természetes személy, az adatkezelés érintettje lesz.

1.2  Az Adatkezelő határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. Adatkezelés alatt, az alábbi műveletek értendőek: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, szegmensképzés, analitikus feldolgozás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

2. Az adatkezelés célja és időtartama

2.1 Az adatkezelés céljának leírása:
a) hírlevél küldése
b) nyereményjáték szervezése
c) önkéntes munkavégzés
d) az Adatkezelő által szervezett programon való részvétel.

2.2 Az adatkezelés időtartama az egyes adatkezelési célok vonatkozásában:

a) hírlevél küldése: visszavonásig
b) nyereményjátékban történő részvétel: a nyereményjáték lezárásáig
c) önkéntes munkavégzés: a szerződésben meghatározott ideig
d) az Adatkezelő által szervezett programon való részvétel: a program megvalósulásáig.

3. Az adatkezeléssel érintett adatok köre, az adatkezelés jogalapja
3.1 A jelen adatkezelés során Önről az alábbi személyes adatokat kezelhetik az Adatkezelők:

a) hírlevél küldése: név, email cím.
b) nyereményjátékban történő részvétel: név, email cím, lakcím, születési év.
c) ​önkéntes munkavégzés: név, email cím, lakcím, telefonszám, születési dátum, személyi igazolvány szám.
d) Az Adatkezelő által szervezett programon való részvétel: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, születési datum, helység, postacím (a program jellegétől függően az előzőekben felsorolt adatok közül egy vagy több adat)

3.2 Az Adatkezelés jogalapja az Ön konkrét, önkéntes – jelen tájékoztatásban foglalt feltételek alapján történő – tájékozott és kifejezett hozzájárulása. a 2018/190-es és 2018/363-as törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú – természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló – rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, azaz az ún. GDPR) vonatkozó rendelkezései alapján.]

3.3 Az Adatkezelő által szervezett “Elmúlt Jelen” kiállításon résztvevő személyek beleegyezésüket adják, hogy a kiállítás során készült fotó, videó és egyéb jellegű anyagokon, amelyeken szerepelnek, az Adatkezelő közzé tegye.


4. Önt, mint az adatkezelés érintettjét megillető jogok

4.1 Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában:

a) kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önről kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférést; 
[A hozzáférés joga lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz valamint tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról.]

b) a személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint ezen adatok kezelésének korlátozását jogosult kérelmezni; 
[A helyesbítés és törlés joga („elfeledtetéshez való” jog) lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az Adatkezelőtől, illetve hogy személyes adatainak törlését igényelje. Ha Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez]

c) megilleti az adatainak hordozhatóságához való jog; [Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelők részére közvetlenül továbbítsa.]

d) megilleti azon jog, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja. [Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét]

4.2 A fenti 4.1. pontban rögzített jogosultságokat Ön, mint az adatkezelés érintettje, a hatályos magyar [így a 2018/190-es és 2018/363-as törvény] valamint az európai uniós adatvédelmi jogszabályokban foglaltak, [így különösen az Európai parlament és tanács (EU) 2016/679. számú. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének vonatkozó rendelkezései (általános adatvédelmi rendelet)] alapján gyakorolhatja, írásban, az Adatkezelők részére írt, jelen tájékoztató 1. fejezetben megjelölt székhelyére küldött postai küldemény útján, vagy elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján.

5. Panasz benyújtás joga, Bírósági jogérvényesítés, kártérítés jogellenes adatkezeléssel kapcsolatban

5.1 Amennyiben Ön a személyes adatainak kezelése adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

a) közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül az I. fejezetben rögzített elérhetőségeken.
b) az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Hatóság a Személyes Adatok Feldolgozásának Felügyeletéért [Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal] panaszt nyújthat be. 
c) bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok közlése valamint az adatszolgáltatási kötelezettség

6.1 Az adatkezeléssel illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos kérelmeit, nyilatkozatait, észrevételeit és esetleges kérdéseit az Adatkezelő 1. pontban megjelölt székhelyre továbbított postai küldeményútján, vagy Adatkezelő következő elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján teheti meg.

6.2 Ön nem köteles hozzájárulni az adatkezeléshez. Amennyiben ezen, az adatok kezeléséhez nem járul hozzá, úgy az az alábbi következményekkel jár: nem tud részt venni Adatkezelő nyereményjátékaiban, nem lesz közzétéve az Ön által beküldött anyag, illetve nem fogja megkapni Adatkezelő hírleveleit.

 

2020.06.26.

 

Cookie